Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Tags:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017.

Thu nhập từ lương kinh đoanh, lương sảm phẩm theo tháng. Tính theo thuế thu nhập cá nhân tính theo lũy tiến, tức mỗi bậc thu nhập có một thuế suất như sau:

Lũy tiến Thu nhập thuế/tháng Thuế suất (%)
1 Đến 5 5%
2 Trên 5 đến 10 10%
3 Trên 10 đến 18 15%
4 Trên 18 đến 32 20%
5 Trên 32 đến 52 25%
6 Trên 52 đến 80 30%
7 Trên 80 35%

Ví dụ: cách tính thưởng tết

Lương tháng Thuế phải nộp 
10 0.75
50 9.25
100 25.15
200 60.15
300 95.15
500 165.15

Đợn vị tính:  triệu đồng

Trên thực tế, số tiền người lao động có thể bị trừ gần 7 triệu đông, đây chỉ là mức thu nhập (tạm tính) được phân bổ để trừ theo tháng chứ không có nghĩa bạn chỉ phải nộp vào ngân sách.

Ngoài ra, thu nhập tính thuế trong năm cũng đã được loại trừ các khoản như giảm trừ gia cảnh, đống bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

thuế thu nhập cá nhân 2017

Đánh giá, chia sẻ:

Gửi chia sẻ của bạn:

Nội Dung:

(*)
THỐNG KÊ